คำถามที่พบบ่อย

เงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 20-30 นาที หลังจากที่มีการโอนเงิน

 1. MoneyGram
 2. Xpress Money
 3. Ria Money Transfer
 4. SpeedSend
 1. บริการโอนเงินของ MoneyGram , Ria Money Transfer และ SpeedSend สามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/วัน/คน
 2. บริการโอนเงินของ Xpress Money สามารถโอนได้ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท/วัน/คน
 3. จำนวนเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนให้บริการในแต่ละประเทศ หรือตามข้อกำหนดของประเทศต้นทางหรือปลายทาง

ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องชำระเงินที่จะส่งพร้อมค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด เป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีเป็นการโอนเงินแบบ Cash to Cash) หรือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี (กรณีเป็นการโอนแบบ Cash to Account ซึ่งอาจถูกหักค่าธรรมเนียมการนำเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ)

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” พร้อมระบุประเทศปลายทางที่ต้องการส่งเงินไปและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการจะส่ง
 2. ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย
 3. ยื่นแบบฟอร์มการส่งเงินที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารออมสิน พร้อมกับเงินที่จะส่ง รวมกับค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
 4. ธนาคารออมสินทำรายการส่งเงินในระบบ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการส่งเงิน
 5. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามในใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงินและหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน
 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การรับเงิน” พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน และแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับ
 2. ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ธนาคารออมสิน จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน การทำรายการ
 4. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
 5. ธนาคารออมสินทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีรับเป็นเงินสด)
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ