Người chiến thắng được công bố. Xin chúc mừng tất cả các bạn may mắn của trò chơi.