រង្វាន់

1.រាល់ពេលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិសូមយកឱកាសឈ្នះរង្វាន់មួយក្ ទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ដូចខាងក្រោម:

2.បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 10 នៅក្នុងធនាគារសន្សំរដ្ឋាភិបាល អ្នកអាចផ្តោះប្តូរយកកាតសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesco Lotus បាន 100 បាត។

ទទួលបានប័ណ្ណ Lotus Tusco 100 បាត នៅសាខាធនាគារ GSB ចុងក្រោយ។

ពិនិត្យតម្លៃឈ្នួល