ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

၁။ ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲျခင္း အသုံးျပဳခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ေအာက္ပါဆုလက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ကံစမ္းႏိုင္ပါသည္

၂။ ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲျခင္း အသုံးျပဳမႈ ၁၀ၾကိမ္ေျမာက္တြင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀ တန္ Tesco Lotus ေစ်း၀ယ္ခြင့္ လက္မွတ္ကို ရယူပါ

Tesco Lotus မွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀ တန္ ေစ်း၀ယ္ခြင့္ လက္မွတ္အား ေနာက္ဆုံးေငြလႊဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘဏ္ခြဲတြင္ ထုတ္ယူပါရန္

ကုန္က်စရိတ္ စစ္ရန္