ដំណើរកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យម៉ានីឡាឆ្នាំ ២០១៩
សូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនដែលមានសំណាង
សម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទៅប្រទេស
ហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ ២០១៩ ។
រង្វាន់ផ្ញើរជូនខ្ពស់បំផុតទាំង ១០ និងចំណាត់ថ្នាក់លេខទាំង ១០ ក្នុងមួយខែៗ ។
សូមអរគុណម្តងទៀត។ ពិតជារីករាយណាស់ដែលបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់អ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃនោះ។