ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ເງິນຈະຖືກສົ່ງເຖິງປາຍທາງພາຍໃນເວລາ 20-30 ນາທີຫລັງຈາກທີ່ມີການໂອນເງິນ

 1. MoneyGram
 2. Xpress Money
 3. Ria Money Transfer
 4. SpeedSend
 1. ບໍລິການໂອນເງິນຂອງ MoneyGram, Ria Money Transfer ແລະ SpeedSend ສາມາດໂອນໄດ້ 10,000 ດອນລາສະຫະລັດຫລືປະມານ 300,000 ບາດ / ວັນ / ຄົນ
 2. ບໍລິການໂອນເງິນຂອງ Xpress Money ສາມາດໂອນໄດ້ 5,000 ດອນລາສະຫະລັດຫລືປະມານ 150,000 ບາດ / ວັນ / ຄົນ
 3. ຈໍານວນເງິນສູງສຸດຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງແຕ່ລະຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະປະເທດຫລືຕາມຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງປະເທດຕົ້ນທາງຫລືປາຍທາງ

ຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກກັບທະນາຄານ

ການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດຜູ້ສົ່ງເງິນຈະຕ້ອງຊໍາລະເງິນທີ່ຈະສົ່ງພ້ອມຄ່າທໍາມະນູນການສົ່ງເງິນເປັນເງິນບາດສ່ວນຜູ້ຮັບເງິນຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນສົດເປັນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງໂດຍບໍ່ຖືກຫັກຄ່າທໍານຽມໃດ ໆ (ກໍລະນີເປັນການ ໂອນເງິນແບບ Cash to Cash) ຫະລືເງິນຈະຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ (ກໍລະນີເປັນການໂອນແບບ Cash to Account ຊຶ່ງອາດຖືກຫັກຄ່າທໍານຽມການນໍາເງິນເຂົ້າບັນຊີຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ກໍາຫນົດຂອງແຕ່ລະທະນາຄານໃນແຕ່ລະປະເທດ)

 1. ກອກລາຍະລະອຽດໃນແບບຟອມ "ການສົ່ງເງິນ" ພ້ອມລະບຸປະເທດປາຍທາງທີ່ຕ້ອງການສົ່ງເງິນໄປແລະແຈ້ງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຈະສົ່ງ
 2. ຍື່ນເອກສານສະແດງຕົນທີ່ຫນ່ວຍວຽກລາຊະການອອກໃຫ້ແລະຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸເຊັ່ນຫນັງສືຍ່າງທາງຫລືບັດປະຈໍາຕົວປະຊາຊົນພ້ອມເອກສານປະກອບການໂອນເງິນຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທເ
 3. ຍື່ນແບບຟອມການສົ່ງເງິນທີ່ກອກລາຍະລະອຽດແລ້ວແລ້ວພ້ອມເອກສານປະກອບການໂອນເງິນໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາຂາຂອງທະນາຄານອອມສິນພ້ອມກັບເງິນທີ່ຈະສົ່ງລວມກັບຄ່າທໍານຽມການສົ່ງເງິນ
 4. ທະນາຄານອອມສິນເຮັດລາຍະການສົ່ງເງິນໃນລະບົບພ້ອມກັບອອກໃບແລ້ວຮັບເງິນຫລືຫລັກຖານການສົ່ງເງິນ
 5. ລູກຄ້າກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕ້ອງລົງນາມໃນໃບແລ້ວຮັບເງິນຮັບໃບແລ້ວຮັບເງິນແລະຫມາຍເລກອ້າງອິງຫລືລະຫັດຮັບເງິນ
 1. ກອກລາຍະລະອຽດໃນແບບຟອມ "ການຮັບເງິນ" ພ້ອມແຈ້ງຫມາຍເລກອ້າງອິງຫລືລະຫັດຮັບເງິນແລະແຈ້ງຈໍານວນເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
 2. ຍື່ນເອກສານສະແດງຕົນທີ່ຫນ່ວຍວຽກລາຊະການອອກໃຫ້ແລະຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸເຊັ່ນຫນັງສືຍ່າງທາງຫລືບັດປະຈໍາຕົວປະຊາຊົນ
 3. ທະນາຄານອອມສິນຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆແລະອອກໃບແລ້ວຮັບເງິນຫລືຫລັກຖານການເຮັດລາຍະການ
 4. ລູກຄ້າກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະລົງນາມໃນໃບແລ້ວຮັບເງິນ
 5. ທະນາຄານອອມສິນເຮັດການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເງິນໂດຍບໍ່ຫັກຄ່າທໍານຽມໃດ ໆ (ກໍລະນີຮັບເປັນເງິນສົດ)
ເຊັກຄ່າທໍານຽມ