အေမးအေျဖ

ေငြလႊဲျပီး ၂၀-၃၀ မိနစ္ေလာက္ဆို ေငြလႊဲ လက္ခံတဲ့လူစီ ေရာက္ပါျပီ

 1. MoneyGram
 2. Xpress Money
 3. Ria Money Transfer
 4. SpeedSend
 1. MoneyGram, Ria Money Transfer နဲ႔ SpeedSend တို႔နဲ႔ လႊဲရင္ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀၀၀၀ ဖိုးလႊဲနိုင္ပါတယ္။
 2. Xpress Money နဲ႔ လႊဲရင္ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀ ဖုိးလႊဲႏိုင္ပါတယ္။
 3. အမ်ားဆုံးလႊဲႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရွိ ေအဂ်င္စီ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ ေငြလႊဲႏွင့္ ေငြလက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ပါတယ္။

ေငြလက္ခံမည့္သူက ဘဏ္စာအုပ္ရွိရန္ မလိုအပ္ပါ

တျခားႏိုင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲရန္ ေငြလႊဲမည့္သူဘက္မွ ထိုင္းဘတ္ေငြျဖင့္ လႊဲမည့္ပမာဏေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ခံမည့္သူဘက္တြင္ (ေငြသားတိုက္ရိုက္လက္ခံလွ်င္) သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ ေငြသားျဖင့္ ကာလာေပါက္ေစ်းအတိုင္း မည္သည့္အပိုအခေၾကး မေပးရဘဲ ရရွိပါမည္။ လက္ခံမည့္သူဘက္တြင္ (ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းလွ်င္) လႊဲလိုက္သည့္ေငြထဲမွ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အခေၾကးေငြ ႏႈတ္ျပီး လက္ခံရရွိပါမည္။

 1. "Money Transfer" ေဖာင္တြင္ ေငြလႊဲမည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လႊဲမည့္ ပမာဏ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းပါ။
 2. အစုိးရအသိမွတ္ျပဳ သက္တမ္းက်န္ရွိေသာ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေဖာ္ျပသည့္ ကတ္ျပားမ်ား (ပတ္စပို႔၊ မွတ္ပုံတင္) ႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘဏ္၏ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြလႊဲမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကတ္ျပားမ်ား တင္ျပပါ။
 3. အစုိးရေငြစုဘဏ္ခြဲ ၀န္ထမ္းအား ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္ထားေသာ ေဖာင္စာရြက္ႏွင့္ ေငြလႊဲႏိုင္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ လႊဲမည့္ေငြ၊ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ပါ။
 4. အစုိးရေငြစုဘဏ္မွ ေငြလႊဲရန္ လုပ္ေဆာင္ျပီး လက္ခံေျပစာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြျဖတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံျဖတ္ပိုင္း ေပးပါမည္။
 5. ေငြလႊဲသူသည္ ေျပစာကို စစ္ေဆးျပီး လက္မွတ္ထုိးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြလႊဲနံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြထုတ္ကုတ္နံပါတ္ပါရွိေသာ လက္ခံေျပစာကို ရရွိပါမည္။
 1. "Receipt of Money" ေဖာင္တြင္ ေငြလႊဲနံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြထုတ္ကုတ္နံပါတ္ ႏွင့္အတူ လက္ခံမည့္ေငြပမာဏကို ျဖည့္သြင္းပါ။
 2. အစုိးရ အသိမွတ္ျပဳ သက္တမ္းက်န္ရွိေသာ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေဖာ္ျပသည့္ ကတ္ျပားမ်ား (ပတ္စပုိ႔၊ မွတ္ပုံတင္) တင္ျပပါ။
 3. အစုိးရေငြစုဘဏ္မွ အေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးျပီး ေျပစာျဖတ္ပိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြထုတ္ရန္ျဖတ္ပိုင္း ထုတ္ေပးပါမည္။
 4. ေငြလက္ခံသူသည္ ေဖာင္ထဲရွိအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပစာျဖတ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြထုတ္ရန္ျဖတ္ပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။
 5. အစိုးရေငြစုဘဏ္မွ ေငြလက္ခံသူအား (ေငြသားတိုက္ရိုက္လက္ခံလွ်င္) အခေၾကးေငြ မႏႈတ္ဘဲ လႊဲလာေသာ ေငြသားမ်ား ေပးအပ္ပါမည္။
ကုန္က်စရိတ္ စစ္ရန္